පුවත්

රට පුරා දූ දරැවන්ගේ අනාගත තාක්ෂණ දැනුම දියුණු කරලීමත් තාක්ෂණ දැනුම වර්ධනය කිරීමත් මූලික අභිප්‍රායෙන් යුතුව රටපුරා ඉදිවන මහින්දෝදය පරිගණක විද්‍යාගාර අතරින් තුනක් අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය තුල 2014 ජුලි මස 11 වන දිනයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරු බන්දුල ගුණවර්ධණ මැතිතුමාගේ සුරතින් විවෘත වේ.


අම්බලන්ගොඩ කලාපය තුළ 2014 වර්ෂයේදී අ.පො.ස සා/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීම සදහා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එස්.පී.චන්ද්‍රාවතී මැතිණියගේ උපදෙස් පරිදි පාසල් මට්ටමෙන් දැනුවත් කිරීම් සහ පුහුණු වැඩමුලු රුසක් දැනටමත් ආරම්භ කර තිබේ.


2014 වර්ෂයේ අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් වල අ.පො.ස සා/පෙළ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහනට අනුව 2014 ජුලි මස 21 වන දින තොරතුරැ හා සන්නිවේදන විෂයට අදාළ ගුරැවරැ දැනුවත් කිරීමේ සැඩසටහන පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා විෂය අධ්‍යක්ෂක චින්තානි අතුකෝරාළ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.


රට පුරා දූ දරැවන්ගේ අනාගත තාක්ෂණ දැනුම දියුණු කරලීමත් තාක්ෂණ දැනුම වර්ධනය කිරීමත් මූලික අභිප්‍රායෙන් යුතුව රටපුරා ඉදිවන මහින්දෝදය පරිගණක විද්‍යාගාර අතරින් තුනක් අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය තුල 2014 ජුලි මස 11 වන දිනයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරු බන්දුල ගුණවර්ධණ මැතිතුමාගේ සුරතින් විවෘත වේ.


අම්බලන්ගොඩ කලාපය තුළ 2014 වර්ෂයේදී අ.පො.ස සා/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීම සදහා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එස්.පී.චන්ද්‍රාවතී මැතිණියගේ උපදෙස් පරිදි පාසල් මට්ටමෙන් දැනුවත් කිරීම් සහ පුහුණු වැඩමුලු රුසක් දැනටමත් ආරම්භ කර තිබේ.


2014 වර්ෂයේ අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් වල අ.පො.ස සා/පෙළ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහනට අනුව 2014 ජුලි මස 21 වන දින තොරතුරැ හා සන්නිවේදන විෂයට අදාළ ගුරැවරැ දැනුවත් කිරීමේ සැඩසටහන පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා විෂය අධ්‍යක්ෂක චින්තානි අතුකෝරාළ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.


රට පුරා දූ දරැවන්ගේ අනාගත තාක්ෂණ දැනුම දියුණු කරලීමත් තාක්ෂණ දැනුම වර්ධනය කිරීමත් මූලික අභිප්‍රායෙන් යුතුව රටපුරා ඉදිවන මහින්දෝදය පරිගණක විද්‍යාගාර අතරින් තුනක් අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය තුල 2014 ජුලි මස 11 වන දිනයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරු බන්දුල ගුණවර්ධණ මැතිතුමාගේ සුරතින් විවෘත වේ.


අම්බලන්ගොඩ කලාපය තුළ 2014 වර්ෂයේදී අ.පො.ස සා/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීම සදහා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එස්.පී.චන්ද්‍රාවතී මැතිණියගේ උපදෙස් පරිදි පාසල් මට්ටමෙන් දැනුවත් කිරීම් සහ පුහුණු වැඩමුලු රුසක් දැනටමත් ආරම්භ කර තිබේ.


2014 වර්ෂයේ අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් වල අ.පො.ස සා/පෙළ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහනට අනුව 2014 ජුලි මස 21 වන දින තොරතුරැ හා සන්නිවේදන විෂයට අදාළ ගුරැවරැ දැනුවත් කිරීමේ සැඩසටහන පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා විෂය අධ්‍යක්ෂක චින්තානි අතුකෝරාළ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.


රට පුරා දූ දරැවන්ගේ අනාගත තාක්ෂණ දැනුම දියුණු කරලීමත් තාක්ෂණ දැනුම වර්ධනය කිරීමත් මූලික අභිප්‍රායෙන් යුතුව රටපුරා ඉදිවන මහින්දෝදය පරිගණක විද්‍යාගාර අතරින් තුනක් අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය තුල 2014 ජුලි මස 11 වන දිනයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරු බන්දුල ගුණවර්ධණ මැතිතුමාගේ සුරතින් විවෘත වේ.


අම්බලන්ගොඩ කලාපය තුළ 2014 වර්ෂයේදී අ.පො.ස සා/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීම සදහා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එස්.පී.චන්ද්‍රාවතී මැතිණියගේ උපදෙස් පරිදි පාසල් මට්ටමෙන් දැනුවත් කිරීම් සහ පුහුණු වැඩමුලු රුසක් දැනටමත් ආරම්භ කර තිබේ.


2014 වර්ෂයේ අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් වල අ.පො.ස සා/පෙළ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහනට අනුව 2014 ජුලි මස 21 වන දින තොරතුරැ හා සන්නිවේදන විෂයට අදාළ ගුරැවරැ දැනුවත් කිරීමේ සැඩසටහන පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා විෂය අධ්‍යක්ෂක චින්තානි අතුකෝරාළ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.


රට පුරා දූ දරැවන්ගේ අනාගත තාක්ෂණ දැනුම දියුණු කරලීමත් තාක්ෂණ දැනුම වර්ධනය කිරීමත් මූලික අභිප්‍රායෙන් යුතුව රටපුරා ඉදිවන මහින්දෝදය පරිගණක විද්‍යාගාර අතරින් තුනක් අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය තුල 2014 ජුලි මස 11 වන දිනයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරු බන්දුල ගුණවර්ධණ මැතිතුමාගේ සුරතින් විවෘත වේ.


අම්බලන්ගොඩ කලාපය තුළ 2014 වර්ෂයේදී අ.පො.ස සා/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීම සදහා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එස්.පී.චන්ද්‍රාවතී මැතිණියගේ උපදෙස් පරිදි පාසල් මට්ටමෙන් දැනුවත් කිරීම් සහ පුහුණු වැඩමුලු රුසක් දැනටමත් ආරම්භ කර තිබේ.


2014 වර්ෂයේ අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් වල අ.පො.ස සා/පෙළ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහනට අනුව 2014 ජුලි මස 21 වන දින තොරතුරැ හා සන්නිවේදන විෂයට අදාළ ගුරැවරැ දැනුවත් කිරීමේ සැඩසටහන පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා විෂය අධ්‍යක්ෂක චින්තානි අතුකෝරාළ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.


රට පුරා දූ දරැවන්ගේ අනාගත තාක්ෂණ දැනුම දියුණු කරලීමත් තාක්ෂණ දැනුම වර්ධනය කිරීමත් මූලික අභිප්‍රායෙන් යුතුව රටපුරා ඉදිවන මහින්දෝදය පරිගණක විද්‍යාගාර අතරින් තුනක් අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය තුල 2014 ජුලි මස 11 වන දිනයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරු බන්දුල ගුණවර්ධණ මැතිතුමාගේ සුරතින් විවෘත වේ.


අම්බලන්ගොඩ කලාපය තුළ 2014 වර්ෂයේදී අ.පො.ස සා/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීම සදහා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එස්.පී.චන්ද්‍රාවතී මැතිණියගේ උපදෙස් පරිදි පාසල් මට්ටමෙන් දැනුවත් කිරීම් සහ පුහුණු වැඩමුලු රුසක් දැනටමත් ආරම්භ කර තිබේ.


2014 වර්ෂයේ අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් වල අ.පො.ස සා/පෙළ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහනට අනුව 2014 ජුලි මස 21 වන දින තොරතුරැ හා සන්නිවේදන විෂයට අදාළ ගුරැවරැ දැනුවත් කිරීමේ සැඩසටහන පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා විෂය අධ්‍යක්ෂක චින්තානි අතුකෝරාළ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.


රට පුරා දූ දරැවන්ගේ අනාගත තාක්ෂණ දැනුම දියුණු කරලීමත් තාක්ෂණ දැනුම වර්ධනය කිරීමත් මූලික අභිප්‍රායෙන් යුතුව රටපුරා ඉදිවන මහින්දෝදය පරිගණක විද්‍යාගාර අතරින් තුනක් අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය තුල 2014 ජුලි මස 11 වන දිනයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරු බන්දුල ගුණවර්ධණ මැතිතුමාගේ සුරතින් විවෘත වේ.


අම්බලන්ගොඩ කලාපය තුළ 2014 වර්ෂයේදී අ.පො.ස සා/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීම සදහා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එස්.පී.චන්ද්‍රාවතී මැතිණියගේ උපදෙස් පරිදි පාසල් මට්ටමෙන් දැනුවත් කිරීම් සහ පුහුණු වැඩමුලු රුසක් දැනටමත් ආරම්භ කර තිබේ.


2014 වර්ෂයේ අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් වල අ.පො.ස සා/පෙළ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහනට අනුව 2014 ජුලි මස 21 වන දින තොරතුරැ හා සන්නිවේදන විෂයට අදාළ ගුරැවරැ දැනුවත් කිරීමේ සැඩසටහන පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා විෂය අධ්‍යක්ෂක චින්තානි අතුකෝරාළ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.


රට පුරා දූ දරැවන්ගේ අනාගත තාක්ෂණ දැනුම දියුණු කරලීමත් තාක්ෂණ දැනුම වර්ධනය කිරීමත් මූලික අභිප්‍රායෙන් යුතුව රටපුරා ඉදිවන මහින්දෝදය පරිගණක විද්‍යාගාර අතරින් තුනක් අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය තුල 2014 ජුලි මස 11 වන දිනයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරු බන්දුල ගුණවර්ධණ මැතිතුමාගේ සුරතින් විවෘත වේ.


අම්බලන්ගොඩ කලාපය තුළ 2014 වර්ෂයේදී අ.පො.ස සා/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීම සදහා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එස්.පී.චන්ද්‍රාවතී මැතිණියගේ උපදෙස් පරිදි පාසල් මට්ටමෙන් දැනුවත් කිරීම් සහ පුහුණු වැඩමුලු රුසක් දැනටමත් ආරම්භ කර තිබේ.


2014 වර්ෂයේ අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් වල අ.පො.ස සා/පෙළ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහනට අනුව 2014 ජුලි මස 21 වන දින තොරතුරැ හා සන්නිවේදන විෂයට අදාළ ගුරැවරැ දැනුවත් කිරීමේ සැඩසටහන පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා විෂය අධ්‍යක්ෂක චින්තානි අතුකෝරාළ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.


රට පුරා දූ දරැවන්ගේ අනාගත තාක්ෂණ දැනුම දියුණු කරලීමත් තාක්ෂණ දැනුම වර්ධනය කිරීමත් මූලික අභිප්‍රායෙන් යුතුව රටපුරා ඉදිවන මහින්දෝදය පරිගණක විද්‍යාගාර අතරින් තුනක් අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය තුල 2014 ජුලි මස 11 වන දිනයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරු බන්දුල ගුණවර්ධණ මැතිතුමාගේ සුරතින් විවෘත වේ.


අම්බලන්ගොඩ කලාපය තුළ 2014 වර්ෂයේදී අ.පො.ස සා/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීම සදහා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එස්.පී.චන්ද්‍රාවතී මැතිණියගේ උපදෙස් පරිදි පාසල් මට්ටමෙන් දැනුවත් කිරීම් සහ පුහුණු වැඩමුලු රුසක් දැනටමත් ආරම්භ කර තිබේ.


2014 වර්ෂයේ අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් වල අ.පො.ස සා/පෙළ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහනට අනුව 2014 ජුලි මස 21 වන දින තොරතුරැ හා සන්නිවේදන විෂයට අදාළ ගුරැවරැ දැනුවත් කිරීමේ සැඩසටහන පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා විෂය අධ්‍යක්ෂක චින්තානි අතුකෝරාළ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.


රට පුරා දූ දරැවන්ගේ අනාගත තාක්ෂණ දැනුම දියුණු කරලීමත් තාක්ෂණ දැනුම වර්ධනය කිරීමත් මූලික අභිප්‍රායෙන් යුතුව රටපුරා ඉදිවන මහින්දෝදය පරිගණක විද්‍යාගාර අතරින් තුනක් අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය තුල 2014 ජුලි මස 11 වන දිනයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරු බන්දුල ගුණවර්ධණ මැතිතුමාගේ සුරතින් විවෘත වේ.


අම්බලන්ගොඩ කලාපය තුළ 2014 වර්ෂයේදී අ.පො.ස සා/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීම සදහා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එස්.පී.චන්ද්‍රාවතී මැතිණියගේ උපදෙස් පරිදි පාසල් මට්ටමෙන් දැනුවත් කිරීම් සහ පුහුණු වැඩමුලු රුසක් දැනටමත් ආරම්භ කර තිබේ.


2014 වර්ෂයේ අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් වල අ.පො.ස සා/පෙළ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහනට අනුව 2014 ජුලි මස 21 වන දින තොරතුරැ හා සන්නිවේදන විෂයට අදාළ ගුරැවරැ දැනුවත් කිරීමේ සැඩසටහන පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා විෂය අධ්‍යක්ෂක චින්තානි අතුකෝරාළ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.


රට පුරා දූ දරැවන්ගේ අනාගත තාක්ෂණ දැනුම දියුණු කරලීමත් තාක්ෂණ දැනුම වර්ධනය කිරීමත් මූලික අභිප්‍රායෙන් යුතුව රටපුරා ඉදිවන මහින්දෝදය පරිගණක විද්‍යාගාර අතරින් තුනක් අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය තුල 2014 ජුලි මස 11 වන දිනයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරු බන්දුල ගුණවර්ධණ මැතිතුමාගේ සුරතින් විවෘත වේ.


අම්බලන්ගොඩ කලාපය තුළ 2014 වර්ෂයේදී අ.පො.ස සා/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීම සදහා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එස්.පී.චන්ද්‍රාවතී මැතිණියගේ උපදෙස් පරිදි පාසල් මට්ටමෙන් දැනුවත් කිරීම් සහ පුහුණු වැඩමුලු රුසක් දැනටමත් ආරම්භ කර තිබේ.


2014 වර්ෂයේ අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් වල අ.පො.ස සා/පෙළ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහනට අනුව 2014 ජුලි මස 21 වන දින තොරතුරැ හා සන්නිවේදන විෂයට අදාළ ගුරැවරැ දැනුවත් කිරීමේ සැඩසටහන පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා විෂය අධ්‍යක්ෂක චින්තානි අතුකෝරාළ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.


රට පුරා දූ දරැවන්ගේ අනාගත තාක්ෂණ දැනුම දියුණු කරලීමත් තාක්ෂණ දැනුම වර්ධනය කිරීමත් මූලික අභිප්‍රායෙන් යුතුව රටපුරා ඉදිවන මහින්දෝදය පරිගණක විද්‍යාගාර අතරින් තුනක් අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය තුල 2014 ජුලි මස 11 වන දිනයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරු බන්දුල ගුණවර්ධණ මැතිතුමාගේ සුරතින් විවෘත වේ.


අම්බලන්ගොඩ කලාපය තුළ 2014 වර්ෂයේදී අ.පො.ස සා/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීම සදහා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එස්.පී.චන්ද්‍රාවතී මැතිණියගේ උපදෙස් පරිදි පාසල් මට්ටමෙන් දැනුවත් කිරීම් සහ පුහුණු වැඩමුලු රුසක් දැනටමත් ආරම්භ කර තිබේ.


2014 වර්ෂයේ අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් වල අ.පො.ස සා/පෙළ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහනට අනුව 2014 ජුලි මස 21 වන දින තොරතුරැ හා සන්නිවේදන විෂයට අදාළ ගුරැවරැ දැනුවත් කිරීමේ සැඩසටහන පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා විෂය අධ්‍යක්ෂක චින්තානි අතුකෝරාළ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.


රට පුරා දූ දරැවන්ගේ අනාගත තාක්ෂණ දැනුම දියුණු කරලීමත් තාක්ෂණ දැනුම වර්ධනය කිරීමත් මූලික අභිප්‍රායෙන් යුතුව රටපුරා ඉදිවන මහින්දෝදය පරිගණක විද්‍යාගාර අතරින් තුනක් අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය තුල 2014 ජුලි මස 11 වන දිනයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරු බන්දුල ගුණවර්ධණ මැතිතුමාගේ සුරතින් විවෘත වේ.


අම්බලන්ගොඩ කලාපය තුළ 2014 වර්ෂයේදී අ.පො.ස සා/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීම සදහා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එස්.පී.චන්ද්‍රාවතී මැතිණියගේ උපදෙස් පරිදි පාසල් මට්ටමෙන් දැනුවත් කිරීම් සහ පුහුණු වැඩමුලු රුසක් දැනටමත් ආරම්භ කර තිබේ.


2014 වර්ෂයේ අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් වල අ.පො.ස සා/පෙළ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහනට අනුව 2014 ජුලි මස 21 වන දින තොරතුරැ හා සන්නිවේදන විෂයට අදාළ ගුරැවරැ දැනුවත් කිරීමේ සැඩසටහන පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා විෂය අධ්‍යක්ෂක චින්තානි අතුකෝරාළ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.


රට පුරා දූ දරැවන්ගේ අනාගත තාක්ෂණ දැනුම දියුණු කරලීමත් තාක්ෂණ දැනුම වර්ධනය කිරීමත් මූලික අභිප්‍රායෙන් යුතුව රටපුරා ඉදිවන මහින්දෝදය පරිගණක විද්‍යාගාර අතරින් තුනක් අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය තුල 2014 ජුලි මස 11 වන දිනයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරු බන්දුල ගුණවර්ධණ මැතිතුමාගේ සුරතින් විවෘත වේ.


අම්බලන්ගොඩ කලාපය තුළ 2014 වර්ෂයේදී අ.පො.ස සා/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීම සදහා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එස්.පී.චන්ද්‍රාවතී මැතිණියගේ උපදෙස් පරිදි පාසල් මට්ටමෙන් දැනුවත් කිරීම් සහ පුහුණු වැඩමුලු රුසක් දැනටමත් ආරම්භ කර තිබේ.


2014 වර්ෂයේ අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් වල අ.පො.ස සා/පෙළ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහනට අනුව 2014 ජුලි මස 21 වන දින තොරතුරැ හා සන්නිවේදන විෂයට අදාළ ගුරැවරැ දැනුවත් කිරීමේ සැඩසටහන පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා විෂය අධ්‍යක්ෂක චින්තානි අතුකෝරාළ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.


රට පුරා දූ දරැවන්ගේ අනාගත තාක්ෂණ දැනුම දියුණු කරලීමත් තාක්ෂණ දැනුම වර්ධනය කිරීමත් මූලික අභිප්‍රායෙන් යුතුව රටපුරා ඉදිවන මහින්දෝදය පරිගණක විද්‍යාගාර අතරින් තුනක් අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය තුල 2014 ජුලි මස 11 වන දිනයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරු බන්දුල ගුණවර්ධණ මැතිතුමාගේ සුරතින් විවෘත වේ.


අම්බලන්ගොඩ කලාපය තුළ 2014 වර්ෂයේදී අ.පො.ස සා/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීම සදහා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එස්.පී.චන්ද්‍රාවතී මැතිණියගේ උපදෙස් පරිදි පාසල් මට්ටමෙන් දැනුවත් කිරීම් සහ පුහුණු වැඩමුලු රුසක් දැනටමත් ආරම්භ කර තිබේ.


2014 වර්ෂයේ අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් වල අ.පො.ස සා/පෙළ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහනට අනුව 2014 ජුලි මස 21 වන දින තොරතුරැ හා සන්නිවේදන විෂයට අදාළ ගුරැවරැ දැනුවත් කිරීමේ සැඩසටහන පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා විෂය අධ්‍යක්ෂක චින්තානි අතුකෝරාළ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.


රට පුරා දූ දරැවන්ගේ අනාගත තාක්ෂණ දැනුම දියුණු කරලීමත් තාක්ෂණ දැනුම වර්ධනය කිරීමත් මූලික අභිප්‍රායෙන් යුතුව රටපුරා ඉදිවන මහින්දෝදය පරිගණක විද්‍යාගාර අතරින් තුනක් අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය තුල 2014 ජුලි මස 11 වන දිනයේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරු බන්දුල ගුණවර්ධණ මැතිතුමාගේ සුරතින් විවෘත වේ.


අම්බලන්ගොඩ කලාපය තුළ 2014 වර්ෂයේදී අ.පො.ස සා/පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීම සදහා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එස්.පී.චන්ද්‍රාවතී මැතිණියගේ උපදෙස් පරිදි පාසල් මට්ටමෙන් දැනුවත් කිරීම් සහ පුහුණු වැඩමුලු රුසක් දැනටමත් ආරම්භ කර තිබේ.


2014 වර්ෂයේ අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් වල අ.පො.ස සා/පෙළ ප්‍රතිඵල ඉහළ නැංවීමේ වැඩසටහනට අනුව 2014 ජුලි මස 21 වන දින තොරතුරැ හා සන්නිවේදන විෂයට අදාළ ගුරැවරැ දැනුවත් කිරීමේ සැඩසටහන පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා විෂය අධ්‍යක්ෂක චින්තානි අතුකෝරාළ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.NS-DHTML by Kubik-Rubik.de
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday9
mod_vvisit_counterYesterday30
mod_vvisit_counterThis week144
mod_vvisit_counterLast week80
mod_vvisit_counterThis month663
mod_vvisit_counterLast month545
mod_vvisit_counterAll days374562

We have: 1 guests online
Your IP: 54.90.227.32
 , 
Today: Oct 31, 2014
Feed Display
Please make the Cache directory writable.
Our vision and Mission

Our Vision

"To be the most efficient Zonal Education Office in Sri Lanka"

 

Our Mission

"Making full use of Physical and Human Resources in Ambalangoda Education Zone efficiently and effectively and thereby contributing full competent  citizens to the nation."

ict subject

Home

තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය විෂයට අදාල විෂයට අදාල විෂය නිර්දේශ වෙනස් වීම පිළිබද අම්බලන්ගොඩ කලාපයේ ගුරු භවතුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන අම්බලන්ගොඩ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා එස්.පී.චන්ද්‍රාවතී මැතිණියගේ උපදෙස් පරිදි තොරතුරු හා සන්නිවේදන විෂය අධ්‍යක්ෂිකා චින්තානි අතුකෝරළ මැතිණියගේ අධීක්ෂණ ෙයන් 2014 සැප්තැම්බර් මස 12 වන දින මාදම්ප මධ්‍ය මහ විද්‍යාලෙය්දී පවත්වන ලදි ෙම් ඒහි අවස්ථා කිහිපයකි.

Last Updated (Friday, 12 September 2014 16:18)

 

අම්බලන්ගොඩ කලාපයේ පාසල් වල අධ්‍යයනය ලබන සිසු දරැවන්ගේ විෂය සාධන ක්‍රියා වලියේදී ඔවුන්ගේ හසුරැ කුසලතාවන් මැනෙන ගෘහවිද්‍යා තරගා වලිය 2014 ජුලි මස 26 වන සෙනසුරාදා පැරෑලිය ජිනරතන විදු පියසේදී පවත්වන ලදි.මේ සදහා අම්බලන්ගොඩ කලාපයේ ගෘහවිද්‍යා විෂය ඉගැන්වෙන සියලු පාසල් සහභාගී විය.

අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා එස්.පී.චන්ද්‍රාවතී මැතිණියගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ විෂය භාර අධ්‍යක්ෂිකා චින්තානි අතුකෝරාළ මැණිනියගේ උපදෙස් හා මෙහෙයවීමෙන් මෙම තරගය සංවිධානය කර තිබිණ.

මේ එහි අවස්ථා කිහිපයක්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එස්.පී.චන්ද්‍රාවතී මැතිණිය වැඩසටහන

ආරම්භ කරමින්

Last Updated (Saturday, 26 July 2014 16:51)

 

2014 ජූම්ලා වෙබ් අඩවි සැකසීමේ වැඩමුලුව

අම්බලන්ගොඩ කලාප කාර්යාලයේ මෙහෙයවීමෙන් ගා/රන්දොඹ දම්නද විද්‍යාලයේ පවත්වන ලද පාසල් වෙබ් අඩවි සැකසීමේ වැඩමුලුව අම්බලන්ගොඩ කලාපයේ පාසල් 40ක පමණ සහභාගීත්වයෙන් පවත්වන ලදි.මේ එහි අවස්ථා කිහිපයක්

 


Last Updated (Tuesday, 03 June 2014 17:11)

 

2014 වර්ෂය තුළ අ.පො.ස සා/පෙළ විභාගයේ ඉහළ නැංවීම සදහා කලාපයේ පාසල් වල ඒ ඒ විෂය පගැන්වීම් කටයුතු කරන ගුරැ භවතුන් කැදවා ඔවුන් දැනුවත් කිරීම් වැඩසටහන් කිහිපයක් මේ දිනවල අම්බලන්ගොඩ කලාප කාර්යාලයේදී පැව්ත්වේ.

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා එස්.පී.චන්ද්‍රාවතී මැතිණියගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ පැවැත්වෙන මේ වැඩසටහන් මාලාවේ තොරතුරැ හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂය ඉගැන්වීම් කටයුතු කරන ගුරැ භවතුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2014 ජුලි මස 21 වන දින අම්බලන්ගොඩ කලාපයේ ශුවණාගාරයේදී පවත්වන ලදි.මෙහි වැඩකටයුතු මෙහෙයවීම විෂය අධ්‍යක්ෂිකි චින්තානි අතුකෝරළ මැතිණිය විසින් සිදු කරන ලදි මේ එහි අවස්ථා කිහිපයත්

 

Last Updated (Friday, 09 May 2014 17:11)

 
More Articles...
iit work shop

ජූම්ලා භාවිතයෙන් වෙබ් අඩවි සැකසීමේ වැඩමුලුව - 2014

අම්බලන්ගොඩ කලාප කාර්යාලයේ මෙහෙයවීමෙන් ගා/රන්දොඹ දම්නද විද්‍යාලයේ පවත්වන ලද පාසල් වෙබ් අඩවි සැකසීමේ වැඩමුලුව අම්බලන්ගොඩ කලාපයේ පාසල් 40ක පමණ සහභාගීත්වයෙන් පවත්වන ලදි.මේ එහි අවස්ථා කිහිපයක්

Director message

Message of the Zonal Director .....

In order to reach our mission “ Forward  together for community development” ; the service rendered by the each  section of the Zonal Education Office is  excellent
I really appreciate the launching a web - site. It gives information about the zonal education office and the various programme conducted by the Zonal Education office to empower the principals and teachers to educate the students in the zone.
I believe that the strong inter- relationships between the school system and the Zonal Education Office will be beneficial to the students. The launching of the web site will strengthen the above task. The rapid increase of efficiency and productivity through the use of information communication technology is a great pleasure for me.
Who's Online
We have 1 guest online
bakthigee2014
    SlideShow Pro Module v2.0 by JT
    Useful Links
    sound byJbgmusic